Privacy

Algemeen

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Formaat kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Formaat. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Formaat verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mee te delen aan medewerkers van uw jeugdhuis.

Als Formaat u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de publicatie op de website. In elk geval vrijwaart u Formaat tegen aanspraken van derden.

Aanbrengen van een hyperlink naar de website van Dag van de Jeugdhuizen

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar www.dagvandejeugdhuizen.be.

Links naar websites beheerd door derden

De Dag van de Jeugdhuizen-website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Formaat controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Zij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Jeugdhuizen die aangesloten zijn bij Formaat, kunnen een link naar hun homepage laten aanbrengen op Dag van de Jeugdhuizen-website: een aanvraag in die zin kan gedaan worden aan webmaster@formaat.be

 

Aansprakelijkheid van Formaat

Mocht de informatie op www.dagvandejeugdhuizen.be onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Formaat hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

BELEID INZAKE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

U kunt Formaat-website bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie en diensten, … zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Doch wordt er bij bepaalde onderdelen gewerkt met een login-account. Om van deze onderdelen gebruik te maken zullen wel persoonlijke gegevens en gegevens over het jeugdhuis worden opgevraagd. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal Formaat ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die Formaat verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van Formaat, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal voor interne doeleinden verwerkt worden. Daarnaast worden de persoonlijke gegevens en informatie van de jeugdhuizen ook gebruikt voor enkele functies op www.dagvandejeugdhuizen.be. Formaat mag de persoonlijke gegevens doorgeven aan enkele derden, bijvoorbeeld in functie van mailings, nieuwsbrieven, surveys en aan partners (oa Studio Twist). Formaat geeft verder geen persoonlijke gegevens of die van de jeugdhuizen door aan derden behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat Formaat persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.

Doel van verwerking

Formaat verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om u te identificeren en eventueel met u in contact te kunnen treden. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Toelating voor verwerking

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Formaat uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als Formaat uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar zij mee samenwerkt uitgezonderd voor bovenstaande doelen en partners, dan zal zij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de gegevens die Formaat over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens zelf te corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Formaat verwijderd worden. U kunt zich daarvoor wenden tot de webmaster. (webmaster@formaat.be)